Sociální podnikání

Co je sociální podnikání?

Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity, které kromě tvorby zisku usilují o dosažení sociálních cílů, podporu společenských hodnot anebo ochranu životního prostředí. Zisk se tak stává prostředkem dosažení společenských cílů. Sociální podnikání hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se sociálním, zdravotním či kulturním znevýhodněním.

Cílem podniku je sice podnikání, tj. vytváření hospodářského zisku, ale přidanou a o nic méně důležitou hodnotou je solidarita a pomoc těm, kteří se stali skupinou znevýhodněnou na trhu práce.

Co je sociální podnik?

Sociální podnik je ekonomicky udržitelným podnikatelským subjektem působícím na běžném trhu, který je schopný obstát v konkurenci s ostatními podniky.

Specifikem sociálního podniku je to, že zpravidla zaměstnává určité procento znevýhodněných osob (ekonomicky, sociálně, zdravotně) a tím je zpětně začleňuje do společenského života. Snižování nezaměstnanosti sociální podniky přispívají k řešení problémů ve své komunitě. Jednotlivcům a skupinám je nabízená jistá míra pracovní a psychosociální podpory, rozvoj pracovních kompetencí a aktivní zapojení se do života celé společnosti prostřednictvím pracovního uplatnění nebo poskytováním potřebných sociálních, zdravotních, vzdělávacích, informačních či volno-časových služeb.

K základním principům sociálního podnikání patří:

Sociální prospěch

 • Provozování aktivity prospívající společnosti či specifické (znevýhodněné) skupině osob
 • Participace zaměstnanců a členů na strategickém směřování podniku
 • Případný zisk je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku anebo pro naplnění veřejně prospěšných cílů

Ekonomický prospěch

 • Vykonávání soustavné ekonomické aktivity
 • Nezávislost v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích
 • Alespoň minimální podíl tržeb z projede na celkových výnosech a jeho dynamika
 • Schopnost zvládat ekonomická rizika
 • Trend směrem k placené práci

Environmentální a místní prospěch

 • Přednostní uspokojování potřeb místní komunity
 • Využívání přednostně místních zdrojů
 • Uspokojování přednostně místní poptávky
 • Zohledňování environmentálních aspektů výroby a spotřeby
 • Spolupráce s důležitými aktéry<

Krajanka sociální podnik

Projekt, Krajanka, (re)start pracovního života – integrační sociální podnik, byl odstartován k 1. 3. 2013, jako nový podnikatelský subjekt, který vychází z filozofie sociálního podniku, tj. ne jenom vytvářet zisk a obstát v přirozeném konkurenčním prostředí, ale pomáhat také lidem sociálně znevýhodněným. Konkrétně je zaměřen na osoby dlouhodobě znevýhodněné na trhu práce a na jejich opětovné uplatnění v pracovním procesu.

Projekt je podpořen a financován z Evropského sociálního fondu, operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), který je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky trhu práce, profesního vzdělávání, zvyšování kvality veřejné správy a začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti.

Projekt je realizován prostřednictvím prodejny nazvané Krajanka – sociální podnik, která je prvním farmářským obchodem v Kroměříži. Náš farmářský obchod se orientuje na regionální a místní potraviny a na rychlé občerstvení z těchto potravin v podobě baget a nápojů. Kromě biopotravin a kvalitních a zdravých potravin od místních producentů v našem farmářském obchodě naleznete rovněž fair trade kávu, čerstvou limonádu a domácí bagety.

Krajanka – sociální podnik je tzv. tréninkovým prostředím a má ambici být mezičlánkem mezi zaměstnavateli a dlouhodobě nezaměstnanými s cílem dlouhodobé pomoci osobám v sociálně znevýhodněné pozici.

Veškerými zde použitými finančními prostředky podporujeme nejen snížení nezaměstnanosti v kroměřížském okresu, ale taky rozvoj sociálního podniku a jejich pracovníků.

Naše cílové skupiny

Krajanka – sociální podnik se zaměřuje na zaměstnávání osob, které patří do skupiny znevýhodněných pracovníků z důvodu dlouhodobé nezaměstnanosti. Naší cílovou skupinu tvoří mladí absolventi/absolventky, kteří/é jsou odmítáni/é na trhu práce z důvodu nedostatečné kvalifikace, matky po rodičovské dovolené, které byly na několik let vyřazeny z pracovního procesu a následně znevýhodňované na trhu práce, a starší osoby, které jsou znevýhodňované na základě věku.

Krajanka momentálně zaměstnává 3 pracovnice, které u nás získávají kvalifikovanou praxi v oblasti maloobchodního prodeje a rychlého občerstvení, zvyšují si své dovednosti v podobě kurzů zaměřených na praktické oblasti (práce s e-shopem), ale i komunikační znalosti (asertivita v pracovní praxi, efektivní pracovní komunikace, psychologie prodeje, prevence a řešení konfliktu).

Zhodnocení naší činnosti z pohledu sociálního podniku

Krajanka - sociální podnik zhodnotila svojí činnost ve výroční zprávě: Výročná zpráva za rok 2013

Krajanka - sociální podnik se snaží o maximální naplňování indikátorů sociálního podniku. Abychom věděli, jestli naši práci děláme dobře, rozhodli jsme se analyzovat naší činnosti při zahájení projektu Krajanka, (re)start pracovního života - integrační sociální podnik a následně nastavit strategii, jakým směrem by se Krajanka měla ubírat, aby naplňovala indikátori v co nejvyšší míře.

Vznikly 2 důležité dokumenty:

Analýza naplňování principů sociálního podnikání při zahájení realizace projektu Krajanka,(re)start pracovního života - integrační sociální podnik

Strategie naplňování principů  sociálního podnikání

ZAPOJUJEME SE DO:

Zelená firmaa

 ASO

ČSP