Všeobecné obchodní podmínky

Čl. 1 Úvodní ustanovení

1) Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

2) Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu www.krajankasp.cz, provozovaném Bronislavou Šafaříkovou, Gen. Svobody 1214, Kroměříž 767 01 (IČ 63458144).

3) Tyto všeobecné obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

4) Smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších novel, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších novel. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších novel.

5) Objednáním zboží prostřednictvím sítě internet vyslovuje kupující, stejně jako prodávající, svůj závazek řídit se těmito všeobecnými obchodními podmínkami stejně, jako by tyto podmínky byly vytištěné a podepsané ve formě smlouvy. Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné v platném aktuálním znění, jsou veřejně přístupné na internetových stránkách prodávajícího www.krajankasp.cz.

Čl. 2 Předmět smlouvy

1) Předmětem smlouvy je prodej zboží uvedeného kupujícím v objednávce zboží.

2) Údaje o zboží, uvedené na internetových stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách prodávajícího (např. rozměry, materiál, doplňky, složení apod.) jsou pouze údaji informativními a z tohoto důvodu může dodané zboží vykazovat mírné odchylky (nejedná se o vadu zboží).

3) Objednané zboží bude kupujícímu dodáno v jakosti a provedení, jež se hodí pro účel, k němuž je takové zboží určeno a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovujícím příslušným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

Čl. 3 Objednávka zboží

1) Kupující objednává u prodávajícího zboží prostřednictvím internetového obchodu (e-shopu) prodávajícího.

2) Každá objednávka zboží podaná prodávajícímu prostřednictvím jeho internetového obchodu je pro kupujícího závazná a považuje se za návrh kupní smlouvy.

3) Kupní smlouva je uzavřena okamžikem přijetím objednávky prodávajícím. Prodávající sdělí kupujícímu, že objednávku přijímá bezprostředně po podání objednávky, nejpozději však do dvou pracovních dní a to zpravidla prostřednictvím elektronické pošty či jakoukoliv jinou jednoznačnou formou. Přijetí objednávky prodávajícím po této lhůtě se považuje za novou nabídku ze strany prodávajícího a je tedy nutná následná akceptace ze strany kupujícího.

4) Kupující je povinen při objednávce povinen uvádět přesné, úplné a pravdivé údaje. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (tj. množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.), žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem (např. písemně nebo telefonicky) anebo žádat kupujícího o zaplacení kupní ceny či její části předem. V takovém případě nedojde k uzavření kupní smlouvy dříve, nežli okamžikem řádného a včasného splnění podmínek vyžadovaných prodávajícím.

Čl. 4 Kupní cena a platební podmínky

1) Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za zboží kupní cenu platnou v okamžiku doručení objednávky prodávajícímu. Jakákoliv následná změna kupní ceny nemá vliv na povinnost kupujícího uhradit kupní cenu v původně dohodnuté výši, a stejně tak i povinnost prodávajícího dodat objednané zboží za původně dohodnutou cenu.

2) Kupující je povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu včetně DPH ve výši platné pro okamžik uzavření kupní smlouvy.

3) Kupní cena je stanovena dle ceníku prodávajícího platného v době objednání zboží.

4) Kupující je povinen uhradit prodávajícímu náklady na poštovné a balné. Výše poštovného a balného je stanovena v objednávce zboží v závislosti na druhu zboží a způsobu přepravy.

5) Kupující je povinen zaplatit kupní cenu v hotovosti přepravci zboží (tzv. dobírkou) případně předem na účet prodejce. Způsob úhrady kupní ceny je nedílnou součástí objednávky zboží.

Čl. 5 Dodací podmínky, dodací lhůta

1) Prodávající zajistí doručení zboží kupujícímu dle způsobu zvoleného v objednávce zboží.

2) Místem dodání zboží se rozumí adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží.

3) Dodací lhůta zboží je závislá na druhu a množství objednaného zboží a bude prodávajícímu upřesněna v potvrzení objednávky zboží. Jakékoliv jiné informace o dodací lhůtě mají pouze informativní charakter a nejsou pro prodávajícího závazné.

4) Dnem dodání je den odeslání či předání k přepravě nebo převzetí zboží kupujícím na prodejně prodávajícího v místě jeho sídla v Kroměříži.

5) Pokud kupující nepřevezme objednané zboží ve sjednaném termínu a na sjednaném místě, bylo smluvními stranami dohodnuto, že prodávající může po kupujícím požadovat skladné a úhradu nákladů až ve výši 100 % dohodnuté ceny objednaného zboží v závislosti na způsobilosti zboží k opětovnému prodeji.

Čl. 6 Odpovědnost prodávajícího za vady zboží

1) Kupující je povinen zboží od přepravce či prodávajícího řádně převzít a potvrdit tuto skutečnost na dodacím listě a dokladu o přepravě, příp. jiném dokladu. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka byla doručena bez zjevných závad a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

2) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení ceny zboží uvedené na daňovém dokladu.

3) Prodávající odpovídá kupujícímu za vady zboží dle § 422 zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění.

4) Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením či živelnými pohromami (např. úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů, jako např. přepětí v rozvodné síti apod.).

5) Práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

6) Nároky z odpovědnosti za vady dodaného zboží se řídí platnými právními předpisy.

7) Prodávající zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné. Není-li možné vadu odstranit bezodkladně, prodávající tak učiní v nebližším možném termínu. O tomto termínu kupujícího vyrozumí.

Čl. 7. Odstoupení od kupní smlouvy

1) Kupující v podobě soukromé osoby (neplatí pro objednávky na IČ) má právo do 14 dnů od nákupu vrátit či vyměnit zboží bez udání důvodu. V případě, že platil přepravné, prodávající vrací i toto. Při vracení zboží musí být splněny následující podmínky:

2) Zboží musí být kompletní, nepoškozené, v původním neporušeném obalu a musí být schopné dalšího prodeje.

3) Musí být doložen doklad o koupi s datem nákupu, číslem objednávky a písemnou žádostí o odstoupení od kupní smlouvy.

4) Odstoupit od smlouvy lze pouze písemnou formou a toto odstoupení je platné třetím dnem po dni, kdy bylo druhé straně písemné odstoupení od smlouvy doručeno. Odstoupení od smlouvy musí být písemně doručeno prodávajícímu na adresu jeho sídla společně se zakoupeným zbožím. Prodávající bezprostředně poté (v případě splnění všech zákonných podmínek odstoupení od smlouvy) vrátí kupujícímu uhrazenou kupní cenu.

Čl. 8 Ochrana osobních údajů

1) Kupující prohlašuje, že veškeré údaje, které poskytl prodávajícímu za účelem dodání zboží, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti, přičemž si je vědom případných následků vyplývajících z nepravdivosti tohoto prohlášení.

2) Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu kupující poskytl o své osobě, jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu prodávajícího a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní údaje jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. Při nakládání s osobními údaji je prodávající povinen řídit se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

3) Kupující odesláním objednávky zboží dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a uchovávání osobních údajů o jeho osobě a nákupech a k jejich následnému zpracování pro potřeby prodávajícího.

4) Kupující má právo požádat kdykoliv o vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího a ten je povinen žádosti bez odkladu vyhovět.

5) Kupující (i potenciální kupující) svojí registrací v e-shopu prodávajícího dává souhlas k občasnému zasílání novinek e-mailem. V případě, že si registrovaný nepřeje e-maily dostávat, prodávající je povinen na požádání e-mailový kontakt z databáze vymazat.

Čl. 9 Závěrečná ujednání

1) Smluvní strany se podle Zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé ze smluv, které se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami anebo v souvislosti s těmito smlouvami, budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ 27166147 (dále jen "Unie") a zveřejněného na internetové adrese http://www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí smlouvy.

2) Jakékoliv situace nezmíněné v těchto všeobecných obchodních podmínkách a stejně tak i právní vztahy vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění.

3) Tyto všeobecné obchodní podmínky nahrazují v plném rozsahu všechny předchozí všeobecné obchodní podmínky vztahující se ke službám prodávajícího.

4) V případě, že jakékoliv ustanovení všeobecných obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení všeobecných obchodních podmínek.

5) Prodávající si vyhrazuje právo tyto Podmínky změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu obchodování. Změnu, doplnění a jejich účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem. Kupující má právo v případě nesouhlasu s obsahem změněných či doplněných obchodních podmínek tento nesouhlas sdělit prodávajícímu ve lhůtě 7 dnů od okamžiku, kdy se o změně či doplnění dozvěděl. Neučiní-li tak, má se za to, že kupující změny či doplňky akceptoval.

6) Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 19. září 2013. Revidované znění všeobecných obchodních podmínek nabývají účinnosti dne 8. ledna 2014.